• Sposób załatwiania spraw

    • Szkoła przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, opieki, wychowania, kadr i finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentację kancelaryjną, dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów w godzinach pracy sekretariatu.

     Sprawy prowadzone przez Szkołę:
     Edukacja, wychowanie i opieka:
     - zapisy uczniów do szkoły;
     - realizacja obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego;
     - prowadzenie arkuszy ocen, dzienników zajęć w szkole.
     Sprawy administracyjne:
     - wydawanie zaświadczeń;
     - wydawanie decyzji dotyczących obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego;
     - wydawanie zarządzeń.
     Sprawy kadrowe:
     - sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
     Sprawozdawczość:
     - sprawozdania;
     - raporty.
     - zestawienia
     Składnica akt:
     - akta osobowe pracowników;
     - arkusze ocen;
     - dzienniki zajęć szkoły;
     - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami;
     - zarządzenia wewnętrzne dyrektora szkoły.

     Tryb załatwiania spraw:
     1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka ze szkoły, zaświadczenia, wydawanie decyzji, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi–dyrektor szkoły wg harmonogramu pracy.
     2. Odpłatność za posiłki – referent ds. rozliczeń zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń.
     3. Informacje o uczniu – nauczyciele wychowawcy poszczególnych oddziałów.
     Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.


     Publikacja dnia: 01.03.2021r.

      

      

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych