• Jak pomóc dziecku ukraińskiemu w Polsce?

     

    Dziecko będące na emigracji potrzebuje dużo wsparcia ze strony rodziny oraz szkoły. Jest to trudny czas, kiedy młody człowiek musi zostawić swoich dotychczasowych kolegów i koleżanki, szkołę, dom, zabawki, wszystko co do tej pory znał i przenieść się w całkiem nowe miejsce, często bez znajomości języka polskiego.

    Dzieci, które przebyły długą drogę podczas ucieczki przed wojną, często są roztrzęsione i zalęknione. Większość do tej pory widziała przemoc tylko w telewizji lub grach komputerowych. Teraz zobaczyły dużo prawdziwego cierpienia i nieszczęścia, o którymtrudno będzie im zapomnieć.Może u nich wystąpić nadpobudliwość, płaczliwość, kłopoty ze snem. Mogą mieć problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, mogą też być bardziej wycofane lub nerwowe, wybuchać gniewem w nieoczekiwanych sytuacjach. U młodszych dzieci może pojawić się lęk separacyjny - strach przez rozstaniem z rodzicami lub niechęć do wychodzenia z domu.

    Najważniejsze w tym czasie jest okazanie wsparcia emocjonalnego.Pamiętajmy o tym, że dziecko obserwuje i odbiera nasze emocje, dlatego starajmy się w jego obecności zachować spokój, okazywać zainteresowanie jego życiem społecznym (zapytać o nowe koleżanki/kolegów), ograniczyć oglądanie kanałów informacyjnych. Ważne jest nie bagatelizowanie problemu, okazanie zrozumienia dla jego uczuć, wysłuchanie ze zrozumieniem, spędzenie wspólnego czasu np. na uprawianiu sportu, spacerach, lub innych aktywnościach.

    Do zaaklimatyzowania się potrzebny jest czas. Wspólnie postarajmy się, aby migracja była dla dzieci czymś odkrywczym i rozwijającym.

    Poniżej znajdują się numery telefonów i linki do miejsc, gdzie można uzyskać wsparcie:

    -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 oferuje dodatkowe wsparcie dla dzieci i rodzin ukraińskich:

    telefon interwencyjny: numer  723 248 449 (interwent kryzysowy odbiera zawsze w miarę możliwości lub oddzwania);

    szybkie konsultacje psychologiczne online lub na terenie Poradni - termin ustalany indywidualnie po zgłoszeniu na adres mailowy: wsparcie@ppp16.waw.pl.

    Wsparcie oferowane jest w języku polskim lub angielskim.

     

    Bezpłatną pomoc psychologiczną dzieciom z Ukrainy oferuje także :

    -Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – 22 468 25 00 – przy ulicy Koszykowej 79b, w Warszawie - oferowana jest też możliwość pobytu w ciągu dnia w świetlicy oraz darmowa rehabilitacja.

     

    -Fundacja Ocalenie: https://ocalenie.org.pl

     

    -Fundacja Polskie Forum Migracyjne: https://forummigracyjne.org

     

    -Fundacja Na Rzecz Różnorodności Społecznej: https://frs.org.pl

     

    -Fundacja Nagle Sami - Telefon Wsparcia - dyżur telefoniczny w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim - poniedziałek, wtorek godz. 17:00-20:00 tel. 800 108 108  https://naglesami.org.pl

    -Fundacja „Twarze depresji” oferuje pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla obywateli z Ukrainy. Specjaliści konsultują i wspierają dorosłych oraz dzieci w języku ukraińskim i rosyjskim.Zapisy do programu pomocy znajdują się pod linkiem: https://twarzedepresji.pl/ukraina/  (strona w języku ukraińskim).Fundacja na co dzień pomaga setkom osób, które nie mogą liczyć na szybką pomoc w miejscu zamieszkania lub nie posiadają środków finansowych. Jest objęta patronatem honorowym prof. Piotra Gałeckiego – konsultanta krajowego ds. psychiatrii.

    Opracowała

    Marta Paszkowska

    Pedagog szkolny

     

     

    Якдопомогтиукраїнськійдитині в Польщі?

    Дитина в еміграціїпотребуєвеликоїпідтримки з бокусімїташколи. Цеважкийчас, колимолодійлюдинідоводитьсязалишатидрузів, школу, дім, іграшки, все, щовоназналадосі, і переїжджатинаабсолютноновемісце, частонезнаючипольської.
    Діти, якіпройшлидовгийшлях у втечівідвійни, частоcхвильовані і тривожні. Досібільшістьбачилинасильстволишепотелевізоручи у компютернихіграх. Тепервонибачилибагатосправжніхстраждань і нещасть, якіїмбудеважкозабути. Дітиможутьвідчуватигіперактивність, плаксивість і проблемизісном. У нихможутьвиникнутипроблеми з концентрацією і запамятовуванням, абовониможутьбутибільшзамкнутимиабонервовими, і вониможутьвибухативідгніву в несподіванихситуаціях. У дітеймолодшоговікуможевиникнутитривогарозлуки - страхрозлучитися з батькамиабонебажаннявиходити з дому.
    Найважливіше в цейчас - показатидитиніемоційнупідтримку. Памятайте, щодитинаспостерігає і сприймаєнашіемоції, томудавайтепостараємосязберігатиспокій у йогоприсутності, проявлятиінтересдойогосуспільногожиття (розпитуватипроновихдрузів/колег), обмежуватипереглядновиннихканалів. Важливоненедооцінюватипроблему, проявлятирозуміннядоїїпочуттів, слухатиїї з розумінням, проводитичасразом, наприклад, займатисяспортом, гулятитощо.
    Дляакліматизаціїпотрібенчас. Давайтеразомспробуємозробитиміграціюдлядітейвідкритоютарозвиваючою.
    У звязку з ситуацією в Україніпсихолого-педагогічнийконсультативнийцентр 16 пропонуєдодатковупідтримкуукраїнськимдітямтасімям:
    телефонекстреноїдопомоги: номер 723 248 449 (екстрений, поможливостізавждивідповідаєабопередзвонить);
    швидкіпсихологічніконсультаціїонлайнабо в приміщенніклініки - датавизначаєтьсяіндивідуальнопісляповідомленнянаелектроннуадресу wsparcie@ppp16.waw.pl
    Підтримканадаєтьсяпольськоюабоанглійськоюмовами.
    Безкоштовнупсихологічнудопомогудітям з Українитакожпропонують:
    Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii - 22 468 25 00 - заадресою Koszykowa 79b у Варшаві - такожпропонуєтьсяможливістьденногоперебування в деннійкімнатітабезкоштовноїреабілітації.

    Такожхочемонагадатипрозакладидопомоги, доякихможутьзвертатисяіноземці:

    Фондспасіння: https://liblink.pl/npbHVTwuxk

    ФондПольськогоміграційногофоруму: https://liblink.pl/SbnEAs6WxU

    Фондсоціальногорозмаїття: https://liblink.pl/mAsbhIpYkK

    Підтримкадітей з України з особливимиосвітнімипотребами: https://liblink.pl/bEyUddSBTw

    Nagle Sami Foundation - Телефоннапідтримка - телефоннаслужбаукраїнською, польською, російськоюмовами - понеділок, вівторок 17: 00-20: 00 тел. 800 108 108 https://liblink.pl/Xax3XVK6hb
    ФондОбличчядепресіїнадаєпсихологічнутапсихіатричнудопомогугромадянамУкраїни. Фахівціконсультуютьтапідтримуютьдорослихтадітейукраїнськоютаросійськоюмовами. Реєстраціюнапрограмудопомогиможназнайтизапосиланням: https://liblink.pl/0EQlQuBHcn (сайтукраїнськоюмовою).

    ЩодняФонддопомагаєсотнямлюдей, якінеможутьрозраховуватинашвидкудопомогузамісцемпроживанняабонемаютьфінансовихможливостей. Перебуваєпідпочеснимпатронатомпроф. ПьотрГалецький - національнийконсультант з психіатрії.

     • Grafik konsultacji zespołu opieki psychologiczno-pedagogicznej

    • W ciągu roku szkolnego prowadzone są liczne warsztaty profilaktyczne o zróżnicowanej tematyce.

     Zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne

   • Drodzy Rodzice! Korzystając z okazji, uczulamy - zerkajcie na publikacje Waszych dzieci w sieci, przeglądajcie filmiki, komentarze, linki... po to, by być bliżej dziecka, znać jego upodobania i zainteresowania, ale też po to, by w porę zareagować, gdy zajdzie taka potrzeba... Rozmawiajcie Państwo z dziećmi o tym cyberświecie, o tym, co znaczy być nerdem, nolifem... 

     

    Uczniom i Rodzicom życzymy, by im sieć służyła, a nie niszczyła. 

    Anna Kotow 

    Magdalena Herda 

      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS.
      • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia grupowe z integracji sensorycznej prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • zajęcia indywidualne- terapia pedagogiczna oraz terapia ręki prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające,    z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej klasa VIII, klasa VII
      • Opieka psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów z Ukrainy – specjaliści szkolni
      • Kontynuowanie wsparcia materialnego dla Ukraińskich dzieci i ich rodzin – specjaliści szkolni
      • Prowadzenie zajęć wspierających dla Ukraińskich dzieci z trudnościami wychowawczo – edukacyjnymi – specjaliści szkolni
      • Warsztaty profilaktyczne z zakresu budowania relacji, komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów – klasy III – Firma szkoleniowa „Krokus”
      • Kontynuacja warsztatów integracyjnych rozwijających współpracę w grupie klasowej w wybranych klasach V,VII
      • „Przyjaciel Zwierząt” zajęcia dla klas III – Straż Miejska
      • „Wiem co czuję, lepiej świat rozumiem” zajęcia dla klas II – Straż Miejska
      • Prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin; zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedyczne, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
      • Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz edukacyjne uczniów klas VIII przed egzaminem
      • Udział specjalistów w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminu ósmoklasisty

       

      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS.
      • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia grupowe z integracji sensorycznej prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • zajęcia indywidualne- terapia pedagogiczna oraz terapia ręki prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające,    z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej klasa VIII, klasa VII
      • Opieka psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów z Ukrainy – specjaliści szkolni
      • Kontynuowanie wsparcia materialnego dla Ukraińskich dzieci i ich rodzin – specjaliści szkolni
      • Prowadzenie zajęć wspierających dla Ukraińskich dzieci z trudnościami wychowawczo – edukacyjnymi – specjaliści szkolni
      • Warsztaty profilaktyczne z zakresu budowania relacji, komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów – klasa VII – Firma szkoleniowa „Krokus”
      • Warsztaty profilaktyczne z zakresu budowania relacji, komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów – klasy III – Firma szkoleniowa „Krokus”
      • Warsztaty profilaktyczne „Bezpieczne dzieciaki” dla klas III - Stowarzyszenie „Bliżej dziecka”
      • Przeprowadzenie diagnoz socjometrycznych w wybranych klasach V i VII
      • Przeprowadzenie cyklu warsztatów integracyjnych rozwijających współpracę w grupie klasowej w wybranych klasach V,VII
      • „Przyjaciel Zwierząt” zajęcia dla klas III – Straż Miejska
      • „Wiem co czuję, lepiej świat rozumiem” zajęcia dla klas II – Straż Miejska
      • Prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin; zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedyczne, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
      • Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz edukacyjne uczniów klas VIII przed egzaminem
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS.
      • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia grupowe z integracji sensorycznej prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • zajęcia indywidualne- terapia pedagogiczna oraz terapia ręki prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające,    z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej klasa VIII, klasa VII
      • Opieka psychologiczno – pedagogiczna dla nowo przybyłych dzieci z Ukrainy
      • Przygotowanie wsparcia materialnego dla Ukraińskich dzieci i ich rodzin
      • Przygotowanie scenariuszy zajęć dla uczniów klas I-VIII  „Jak rozmawiać o lęku”
      • „Jak kulturalnie prowadzić rozmowę” zajęcia w grupach „0” – pedagog szkolny
      • „Budowanie relacji” zajęcia w kl. III – pedagog szkolny
      • „Spotkanie z nieznajomym” – zajęcia dla klas III – Straż Miejska
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno - emocjonalno - społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli - specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS.
      • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV - VIII z pedagogiem specjalnym
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia grupowe z integracji sensorycznej prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
       zajęcia indywidualne- terapia pedagogiczna oraz terapia ręki prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające,    z zakresu socjoterapii i TUS
      • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej klasa 8, klasa 7
      • Konkurs multimedialny Moja pasja kl.5-8
      • Konkurs multimedialny Czym dla mnie jest hej kl.6-8
      • Akcja charytatywna Paczka na Kresy
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Warsztaty dotyczące efektywnego uczenia się w klasach 4 - pedagog szkolny
      • "Sposoby radzenia sobie ze stresem " w "0"e - pedagog szkolny
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia grupowe z integracji sensorycznej prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • zajęcia indywidualne- terapia pedagogiczna oraz terapia ręki prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla klasy "2" "Bezpieczna droga do szkoły".
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla klasy "3"- "Przyjaciel zwierząt".
      • Przedstawienie Straży Miejskiej dla klas 3 "Florka,która pogodziła serce z rozumem".
      • Warsztaty profilaktyczne dla klas 3,4,6 „Zwyciężaj w drodze do celu”.
      • Spotkania online „Jak mądrze wspierać dziecko” dla rodziców uczniów klas 3,4,6, 7.
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni.
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni.
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni.
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni.
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni.
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III.
      • Zajęcia grupowe z integracji sensorycznej prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego.
      • zajęcia indywidualne- terapia pedagogiczna oraz terapia ręki prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego.
      • Warsztaty „Kultura osobista w życiu szkolnym” w klasie 5.
      • Warsztaty "Efektywna nauka" dla klas 5 prowadzone przez specjalistów szkolnych.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Warsztaty dla klasy 3g oraz 2e - "Budowanie pozytywnych relacji w grupie" oraz 2c (grupa dziewcząt) prowadzone przez pedagoga szkolnego.
      • Warsztaty z zakresu programu wspierającego dla klasy 7Ł i 7B prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego.
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla klas 1– „Spotkanie z nieznajomym”
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla klasy "2" "Bezpieczna droga do szkoły"
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla klasy "3"- listopad "Przyjaciel zwierząt"
      • Warsztaty profilaktyczne dla klas 3,4,6,7 „Zwyciężaj w drodze do celu”
      • Spotkania online „Jak mądrze wspierać dziecko” dla rodziców uczniów klas 7
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia grupowe z integracji sensorycznej prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • zajęcia indywidualne- terapia pedagogiczna oraz terapia ręki prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • Warsztaty efektywnego uczenia się w klasach piątych prowadzone przez szkolnych logopedów
      • Warsztaty „Jak Cię widzą tak Cię widzą” w klasie 5
      • „Czym zajmuje się pedagog szkolny?” zajęcia prowadzone dla dzieci w świetlicy
      • „Czym zajmuje się psycholog szkolny?” zajęcia prowadzone dla dzieci w świetlicy.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Warsztaty „integracja grupy” w oddziałach „0” prowadzone przez pedagoga szkolnego
      • Warsztaty dla klasy 3g oraz 2e - "Budowanie pozytywnych relacji w grupie" oraz 2c (grupa dziewcząt) prowadzone przez pedagoga szkolnego
      • Warsztaty z zakresu programu wspierającego dla klasy 7Ł prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla grup „0” – „Zasady dobrej zabawy”
      • Zajęcia z Hejnalistą Straży Miejskiej dla klas 2
      • Warsztaty profilaktyczne dla klas 7 „Zwyciężaj w drodze do celu”
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - 10.10.2021 - zwrócenie szczególnej uwagi na profilaktykę oraz promocję zdrowia psychicznego wśród młodzieży (zawieszone plakaty w każdej klasie, rozmowa wychowawcy z uczniami na godzinie wychowawczej).
      • Ankieta anonimowa w wylosowanych klasach 6 i 8 oraz wśród pedagogów nt; „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie uczniów i nauczycieli” Badania są realizowane na zlecenie Urzędu Dzielnicy Praga – Południem m.st. Warszawy.  
      • Trening Pewności Siebie zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych  Bliżej Dziecka.
        
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla grup 0„Bezpieczna droga do szkoły”
      • Warsztaty Policji dla klas 1 „Bezpieczna droga do szkoły”
      • Warsztaty profilaktyczne dla klas 4 prowadzone przez Stowarzyszenie „Bliżej dziecka”
      • Badania przesiewowe w klasach 0-3.
      • Diagnozy logopedyczne uczniów przyjętych na terapię logopedyczną.
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów klas V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
      • Dwudniowe warsztaty z kontroli złości i obrona przed agresją - klasa 4E, 4F i 4G Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych  Bliżej Dziecka
      • Ankieta anonimowa  w klasie 4A i 6A celem zbadania atmosfery w klasie, poczucia  bezpieczeństwa i sposobów rozwiązywania konfliktów.
      • Przeprowadzenie pierwszej części warsztatów w klasie 4A poświęconych komunikacji z elementami porozumienia bez przemocy
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@eduwarszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych