• Pożegnanie z Mydelniczką - klasy młodsze

    • Wzruszeniom nie było końca... Do zobaczenia za rok!!!

    • Pożegnanie z Mydelniczką - klasy 8

    • Niezapomniane  Wzruszające  Piękne
     Żegnamy się z nadzieją na spotkanie
     To był piękny rejs po oceanie teatru jachtem MYDELNICZKA   
     Dziękuję   Magdalena Dyniewicz

    • WIERSZ NARZĘDZIEM DO NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO

    •      W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy 4A rozwijali swoje umiejętności językowe w nowatorski sposób – poszerzali kompetencje z zakresu posługiwania się językiem angielskim za pomocą wierszy. Odbywało się to w ramach innowacji programowo-metodycznej w czasie lekcji. 
         Celem było pokazanie wiersza jako wartościowego źródła do nauki języka obcego, mającego wpływ na kształcenie sprawności językowych. Poprzez takie uatrakcyjnienie sposobu uczenia się języka uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności organizowania własnej pracy, kreatywnego rozwoju swoich zdolności i umiejętności językowych w oparciu o łatwo dostępne źródła literackie, prezentacji swoich dokonań na forum klasy, pokonywania tremy oraz odniesienia sukcesów i wzmocnienia samooceny.
         Innowacja składała się z trzech etapów. Najpierw uczniowie wybierali jeden wiersz  z anglojęzycznej literatury dziecięcej, który chcieliby zaprezentować na forum klasy (indywidualnie lub w parze). Następnie pracowali nad słownictwem zawartym w wybranym wierszu, prawidłową wymową, recytacją i interpretacją – przy wsparciu nauczyciela podczas regularnych konsultacji oraz wykorzystaniu otrzymanych wskazówek podczas pracy samodzielnej w domu. Pracę każdego dziecka zwieńczył występ przed publicznością oraz podanie klasie wybranego słownictwa  z wiersza, które potem było utrwalane za pomocą różnych ćwiczeń leksykalnych oraz w formie gier i zabaw językowych. 
         Zastosowane formy i metody pracy zwiększyły motywację dzieci do nauki angielskiego, a uczniowie przezwyciężyli blokady w posługiwaniu się językiem, wzbogacili zasób słownictwa, utrwalili poprawną wymowę oraz wzmocnili poczucie wiary we własne możliwości. 


      

    • „JEDEN TAG VON FRÜH BIS SPÄT DRINGT DAS DEUTSCHE IN UNSERE WELT!” NIEMIECKI WOKÓŁ NAS

    • Realizując w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 innowację programowo-metodyczną uczniowie klas 8D i 8G poszerzali swoją wiedzę z zakresu krajoznawstwa i kulturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego.
         Głównym celem innowacji było doskonalenie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem niemieckim, rozbudzanie u uczniów ciekawości oraz rozwijanie umiejętności  organizowania własnej pracy i współpracy w grupie. 
         Po ustaleniu składu grup uczniowie wybrali obszar tematyczny, nad którym chcieliby pracować oraz dokonali wstępnego podziału zadań. Następnie wykorzystując różne dostępne źródła poszukiwali ”języka niemieckiego” w życiu codziennym – zbierali informacje i dokumentowali swoją pracę. Przygotowania do prezentacji na forum klasy odbywały się przy wsparciu nauczyciela przedmiotu podczas regularnych konsultacji oraz wykorzystaniu otrzymanych wskazówek podczas pracy w domu. W ustalonym terminie każda z grup zaprezentowała wyniki swojej pracy wraz z kluczowym słownictwem nawiązującym do wybranego obszaru tematycznego. 
         W taki nowatorski sposób uczniowie mieli możliwość wykorzystania języka w praktyce oraz pracy nad rozwojem kreatywności i zainteresowań językowych. Wzbogacili zasób słownictwa i wiedzy ogólnej, utrwalili poprawną wymowę, rozwijali umiejętność współpracy w grupie i prezentacji wyników wspólnej pracy. Dzięki możliwości pokonania tremy i odniesienia sukcesu wzmocnili poczucie wiary we własne możliwości  oraz  satysfakcję z pogłębiania znajomości języka niemieckiego. 

     Deutsche Chemie und Pharmazie.ppsx

     Kosmetika.ppsx

     Lebensmittel.ppsx

     Motoriserung.ppsx

    • Ożywiamy książki

    • W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy 2e realizowali innowację pedagogiczną pt. Ożywiamy książki. Celem innowacji była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijanie ich wyobraźni. Zadaniem uczniów było ożywienie okładki przeczytanej książki oraz zachęcenie innych do zapoznania się z nią.

     Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z realizacji innowacji pedagogicznej.

     https://www.youtube.com/watch?v=q_dM_7P-sSk

   • Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 4.0

    • Piękna Nasza Polska Cała

    • W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła rozpoczęła realizację Międzynarodowego Programu Edukacyjnego pt. „Piękna Nasza Polska Cała”.

     Głównym celem podejmowanych działań w ramach projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor
     i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

      

     a) poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski,

     b) poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych

     c) wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem

     d) integracja placówek edukacyjnych z całej Polski.

      

     Uczniowie przez cały rok szkolny będą podejmować szereg działań tematycznych zgodnych z założeniem programu, rozwijając swoje umiejętności i pasje.

     Mamy nadzieję, że ten wspólny czas będzie dla wszystkich owocny i twórczy. Liczymy na pomoc i współpracę rodziców, opiekunów oraz całą społeczność lokalną.

     Dyrekcja oraz Nauczyciele SP 312 im. E.Szelburg-Zarembiny

     Koordynator Marzena Grzeszczyk

     POLSKIE SYMBOLE.pdf

  •  

    

   • "FIND YOUR HOBBY TEEN TWIN"

   • Uczniowie klasy 8d pragną się z Wami podzielić swoimi emocjami i pracą włożoną w realizację międzynarodowego projektu eTwinning "FIND YOUR HOBBY TEEN TWIN", który realizowali w tym roku szkolnym na międzynarodowej platformie Twinspace.

    Poniżej multimedialna relacja z projektu.

    Życzymy miłego oglądania smiley   

    GOOD JOB TEAM!

    Dumne z uczniów autorki projektu:

    Wioletta Bałazy i Iwona Lewocik

     

    https://eus-www.sway-cdn.com/sway/v1.0/CHzPGxjN0VtNyqpT/thumbnailImage?imageId=SlUg8kPFUmgNJ0&width=600&height=180&isPreview=false

    Międzynarodowy projekt e-Twinning w SP 312 „Find your hobby Teen Twin”

    Projekt polega na nakręceniu przez uczniów krótkich filmów o ich zainteresowaniach.

    Przejdź do tego Swaya

    • INNOWACJA PEDAGOGICZNA "TEATR SZKOLNY"

    • Teatr szkolny odgrywa doniosłą rolę w życiu dzieci i młodzieży. Integruje, otwiera na innych ludzi, kształtuje twórcze postawy, rozwija wyobraźnię, uczy abstrakcyjnego myślenia, planowania pracy, ale też oswaja ze sztuką, daje poczucie wspólnoty, rozwija pasje, talenty i zainteresowania młodych wychowanków.
     Teatr szkolny ma trzymać się jak najdalej od teatru profesjonalnego i jego zasad, a być przede wszystkim miejscem wychowania ludzi kreatywnych, otwartych, aktywnych, zaradnych, świadomych swojej wartości, potrafiących wyrażać się za pomocą języka sztuki. Obszerniej opisała to zjawisko p. Magdalena Dyniewicz (autorka innowacji, nauczyciel SP 312, dyplomowany instruktor teatralny) w artykule Zabawa w teatr, który ukazał się w kwietniowym numerze czasopisma dla nauczycieli i dyrektorów Życie Szkoły.
     Program innowacji stanowi propozycję wprowadzania uzdolnionej młodzieży w świat teatru poprzez pobudzanie aktywności i spontaniczności w zdobywaniu kolejnych  umiejętności. Jego główne założenie to przygotowanie młodych wychowanków do świadomego uczestniczenia w kulturze.


     W zamierzeniu cotygodniowe spotkania mają stać się dla członków utworzonej grupy teatralnej niezapomnianą przygodą, dostarczać różnorodnych przeżyć, dawać możliwość samorealizacji i uczyć współpracy z innymi. W pracy z dziećmi zaplanowano stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy, a także wykorzystywanie różnorodnych materiałów i środków (audiowizualnych, plastycznych, muzycznych).
     W czasie zajęć warsztatowych wszyscy uczestnicy będą stawiani w różnych rolach tak, aby każdy z nich mógł być aktorem, reżyserem, scenografem, widzem. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji mają być dla dzieci przede wszystkim ZABAWĄ W TEATR.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@eduwarszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych