• „Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat”

     • W latach 2018-2019 Nasza Szkoła realizuje projekt „Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat” odbywającego się w ramach programu Erasmus+.

      Projekt ten skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów.

      W ramach projektu: 

      • nauczyciele uczestniczą w zagranicznych szkoleniach językowych i metodycznych podnosząc swoje kwalifikacje językowe i umiejętności nauczycielskie;
      • zaś uczniowie realizują międzynarodowe projekty w ramach programu eTwinning.

      W tym roku szkolnym:

      • uczniowie klas 6b i 6d realizują projekt „Uczymy się od siebie nawzajem” wspólnie z uczniami ze szkół z: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Turcji; w ramach projektu uczniowie: stworzą filmy „lekcje odwrócone”; będą rozwijać swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i współpracy w grupach;
      • uczniowie klas 7 i 8 biorą udział w projekcie „Find Your Hobby Teen Twin”. wspólnie z uczniami z Francji, Włoch, Armenii, Turcji, Ukrainy i Słowenii uczniowie będą się komunikować w języku angielskim, nawiążą kontakty, podzielą się swoimi zainteresowaniami i sposobem spędzania czasu wolnego; w ramach projektu uczniowie nagrają filmy o najpopularniejszych formach spędzania czasu wolnego przez europejskich nastolatków;
      • uczniowie podczas lekcji innych niż język obcy będą poznawać słowa angielskie związane z innymi przedmiotami;
      • uczniowie i nauczyciele będą na niektórych przedmiotach pracować z użyciem aplikacji edukacyjnych;
      • w każdym tygodniu uczniowie wszystkich klas będą poznawać słowo, zwrot lub idiom, który może być wykorzystany podczas lekcji języka angielskiego;
      • nauczyciele przygotują i przeprowadzą lekcje otwarte dla innych nauczycieli i rodziców.

      In the years 2018-2019 our School has been working on the project “Open to Knowledge, Open to Friendships, Open to the World” which is the part of Erasmus+ programme.

      This project is dedicated to teachers and students.

      In the project:

      • teachers have been studying foreign languages and taken part in methodology courses which improved their language and teaching skills;
      • students have been working in international projects on eTwinning platform.

      This school year:

      • students from 6b and 6d grades are taking part in eTwinning project “We learn from each other”; this project is held in cooperation with other schools from France, Portugal, Romania, Slovenia, Spain and Turkey. In the project students are going to prepare movies flipped lessons; they are supposed  to improve their English language skills and they are going to gain the ability to cooperate in international groups;
      • students from the 7th and 8th grade take part in the “Find Your Hobby Teen Twin” project; together with students from France, Italy, Armenia, Turkey, Ukraine and Slovenia they communicate in English, make contacts, share their interests and ways of spending free time; as part of the project, students will record films about the most popular forms of spending free time by European teenagers;
      • during the subjects other than English lessons, students are going to know English words associated with the subjects;
      • students and teachers are going to work using some educational apps;
      • every week all students from our school are supposed to get to know a word, a phrase or an idiom which can be useful in an English lesson;
      • teachers are going to create and show open lessons to other teachers and students’ parents.
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
    • sp312@edu.um.warszawa.pl
    • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
    • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
    • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00